WEW – 05.05.2002

Tag Team Match
Nise Onita & Sun Paul vs. Happy Ikeda & Satoru Makita
2,0

Singles Match
Kazumasa Nihei vs. Shinjuku Shark
1,0

Tag Team Match
Biomonster DNA & Onryo vs. Jun Kasai & Poison Sawada JULIE
1,5

Tag Team Match
Chocoball Mukai & NOSAWA vs. Sanshiro Takagi & Takashi Sasaki
2,0

Singles Match
Kumiko Maekawa vs. Manami Toyota
3,0

Tag Team Match
Harley Saito & Noriyo Tateno vs. Eagle Sawai & Rumi Kazama
2,5

Tag Team Match
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Masao Inoue & Tamon Honda
3,5

Singles Match
Akira Taue vs. Tetsuhiro Kuroda
3,5

Singles Match
Kintaro Kanemura vs. Vader
2,0

Tag Team Match
Atsushi Onita & The Great Sasuke vs. Shinjiro Otani & Shinya Hashimoto
3,5


Best wrestler: The Great Sasuke

Worst Wrestler: Kazumasa Nihei

Surprise of show: Tetsuhiro Kuroda

Show Rating
2,5